www.dreszler.pl

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
  • Slajd 1

Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY P.T.Sz. „DRESZLER”


§1 Informacje ogólne
Regulamin warunków sprzedaży P.T.Sz. „DRESZLER” określa wzajemne
zobowiązania Stron umów sprzedaży, zasady składania zamówień oraz dostawy
produktów oferowanych przez P.T.Sz. „DRESZLER”. Regulamin publikowany jest na
stronie internetowej http://tworzywa.dreszler.pl/ w postaci pliku do pobrania. W wersji
wydrukowanej dostępny jest w siedzibie P.T.Sz. „DRESZLER” Regulamin niniejszy nie
dotyczy konsumentów.
Ilekroć niniejszy regulamin (Regulamin) używa pojęcia:
1. P.T.Sz. „DRESZLER”, - rozumie się przez to Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
"Dreszler" Bogdan Dreszler z siedzibą w Lubawie (14-260) przy ulicy ul. Toruńska
12, NIP 744-100-10-73
2. „Klient”- rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt w firmie P.T.Sz.
„DRESZLER”
3. „oferta” – skierowana do Klienta pisemna oferta zawierająca opis produktu, cenę i
czas realizacji zamówienia, jak również informację o konieczności zapoznania się z
Regulaminem oraz miejsce jego publikacji;
4. „produkt”– produkt, albo produkty oferowane przez P.T.Sz. „DRESZLER”


§2. Zamówienia
1. Firma P.T.Sz. „DRESZLER” przyjmuje zamówienia za pośrednictwem:
◦ telefonicznie pod nr tel. 89 645 35 26 lub (+48) 530 090 069*
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00)
◦ faxem pod nr tel 89 645 35 26
◦ mailowo: zamowienia@dreszler.pl
*nowi klienci zobowiązaniu są do składania zamówień drogą elektroniczną lub faxem.
2. Zamówienia za pośrednictwem faksu i poczty email można składać każdego
dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od
poniedziałku do piątku.
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele
oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
4. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje maila z informacją o przyjęciu
zamówienia do realizacji.


§3. Realizacja zamówienia
1. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych
danych Klienta na zamówieniu (pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru
NIP, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu poczty e-mail)
2. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru w magazynie.
Każdorazowo, po złożeniu zamówienia, klient informowany jest o czasie jego
realizacji.
3. Klient składając zamówienie oświadcza, iż posiada wszelkie zezwolenia
dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej m.in. związanej
z przetwórstwem obróbką i transportem surowców wtórnych.


§4. Dostawa
1. Zamówiony towar Klient zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na
własny koszt. Jeśli oferta obejmuje również zapewnienie dostawy przez
P.T.Sz. „DRESZLER” będzie ona zrealizowana na zasadach określonych w
punktach 3.7 i 3.8 i za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycyjnej). Firma
świadcząca usługi spedycyjne jest firmą niezależną od P.T.Sz. „DRESZLER” i
jej usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytora. P.T.Sz. „DRESZLER”
nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy
ponad określony w ofercie.
2. P.T.Sz. „DRESZLER” nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru
lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem
podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, opóźnieniem w
dostawie towaru od producenta lub innymi przeszkodami nieleżącymi po
stronie P.T.Sz. „DRESZLER”.
3. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia,
P.T.Sz. „DRESZLER” może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub
odmówić wydania towaru, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

5. Wszystkie ceny podawane są netto w złotych polskich i powiększone będą o
należny podatek VAT.
6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w
zamówieniu sposób.
7. Na terenie kraju dostawy realizowane są na koszt P.T.Sz. „DRESZLER”
jedynie po indywidualnych ustaleniach z klientem.
8. Na życzenie Klienta P.T.Sz. „DRESZLER” może zorganizować transport za
pośrednictwem firmy spedycyjnej działając w imieniu i na rzecz Klienta.
Warunki dostawy, tj. firma spedycyjna, koszt, czas dostawy zostaną
uzgodnione z Klientem, a koszty transportu zostaną doliczone do faktury
sprzedaży dla Klienta. Wszelkie ryzyko związane z produktem przechodzi
na Klienta z chwilą wydania produktu z magazynu P.T.Sz. „DRESZLER”, a
P.T.Sz. „DRESZLER” nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy
spedycyjnej.


§5. Płatność
1. Płatność ceny za produkt może być dokonana gotówką w kasie P.T.Sz.
„DRESZLER” lub przelewem bankowym, zgodnie z informacją podaną w
ofercie, na podstawie stosownej faktury VAT.
2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia P.T.Sz. „DRESZLER” może
zażądać zadatku na poczet ceny produktu. W takim przypadku P.T.Sz.
„DRESZLER” przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem uznania
konta bankowego P.T.Sz. „DRESZLER” pełną kwotą zadatku. Do zadatku
będzie stosowany w szczególności art. 394 Kodeksu cywilnego.
3. Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w
terminie określonym w fakturze VAT.
4. Klient składając zamówienie upoważnia P.T.Sz. „DRESZLER” do
wystawiania faktury VAT bez jego podpisu oraz faktur pro forma.
5. Za opóźnienie w płatności P.T.Sz. „DRESZLER” będzie upoważniony do
naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia
Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w
szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i
urzędowymi.
6. Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług podczas sprzedaży
surowców wtórnych obowiązek zapłaty przechodzi na nabywcę towarów. W
związku z powyższym klient składający zamówienie poświadcza, iż znane
mu są zasady z tzw. odwróconym obciążeniem” podatkiem VAT, a tym
samym sam jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
7. W sytuacji, gdy oświadczenie z pkt 6 §5 okaże się nieprawdziwe, klient
niebędący czynnym podatnikiem VAT zobowiązuje się do pokrycia kwoty
podatku VAT uiszczonej przez P.T.Sz. „DRESZLER” na rzecz właściwego
urzędu skarbowego oraz wszelkich dodatkowych kosztów związanych ze
złożeniem nieprawdziwego oświadczenia m. in odsetki oraz kara za
nieterminową wpłatę podatku VAT.


§6. Odbiór towaru
1. Jeśli nie postanowiono inaczej Klient odbiera produkt bezpośrednio z
magazynu P.T.Sz. „DRESZLER”.
2. Odbiór towaru jest dokonywany wyłącznie na podstawie ważnego
dokumentu WZ wydanego przez upoważnionego przedstawiciela P.T.Sz.
„DRESZLER” i musi być pokwitowany własnoręcznym, czytelnym podpisem
przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta. Wydający towar ma
prawo wylegitymowania osoby odbierającej z dokumentu tożsamości ze
zdjęciem. W przypadku, jeśli odbioru ma dokonać inna osoba niż właściciel
firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą) lub inna niż osoba umocowana do reprezentacji spółki
handlowej, zgodnie z dokumentami rejestrowymi spółki (osoba
upoważniona) Klient ma obowiązek wskazania w zamówieniu imienia,
nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej. W przypadku
niedopełnienia tego obowiązku, wydanie towaru osobie zgłaszającej się po
odbiór będzie uważane za skuteczne wydanie do rąk osoby upoważnionej.
3. W momencie pokwitowania odbioru towaru, na Klienta przechodzi wszelkie
ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy
uszkodzeniem.
4. Towar pozostaje własnością P.T.Sz. „DRESZLER” aż do uiszczenia całej
ceny sprzedaży.
5. Osoba odbierająca produkt, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana
do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności
pracownika P.T.Sz. „DRESZLER” lub kuriera, w przypadku dostawy za
pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków lub
uszkodzeń osoba odbierająca produkt zobowiązana jest do sporządzenia
protokołu braków/uszkodzeń w obecności pracownika P.T.Sz. „DRESZLER”
lub kuriera przekazującego produkt i niezwłocznego poinformowania P.T.Sz.
„DRESZLER” pisemnie lub za pośrednictwem poczty email. Wszelkie
roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z
powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez P.T.Sz.
„DRESZLER” jako zasadne.

6. W przypadku gdy produkt jest wytwarzany na specjalne zamówienie Klienta
P.T.Sz. „DRESZLER” ma prawo żądać od niego pokrycia kosztów wytworzenia
i transportu.


§7. Surowiec
1. Przed rozpoczęciem współpracy wysyłamy do klienta miarodajną próbę
surowca (ilość uzgadniania indywidualnie).
2. Firma P.T.Sz. „DRESZLER” dokłada wszelkich starań aby jej towar był jak
najlepszej jakości, z powodu jednak jego specyfiki (surowiec wtórny) nie może
zagwarantować stuprocentowej powtarzalności.


§8. Zwrot towaru
1. Klient może w ciągu 7 dni zwrócić towar jeżeli ten nadaje się do dalszej
odsprzedaży (w szczególności jest nieużywany, nie był wytwarzany na
specjalne życzenia Klienta, posiada oryginalne opakowanie).
2. Zwrot produktu możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem
nieważności, zgody P.T.Sz. „DRESZLER”. Zgoda będzie wyrażona wyłącznie
na pisemny wniosek Klienta.
3. W przypadku przyjęcia zwrotu P.T.Sz. „DRESZLER” będzie miała prawo
naliczenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości zwracanego
produktu.
4. Klient dokonuje zwrotu towaru na swój koszt.
5. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zwracany produkt, cena
zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty zwrotu produktu, po
pomniejszeniu o potrąconą kwotę kosztów manipulacyjnych. W innym
przypadku zapłata kosztów manipulacyjnych będzie wymagalna w terminie 7
dni od daty dokonania zwrotu.


§9. Reklamacja i Rękojmia
1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za wady fizyczne
dostarczonego towaru. jest wyłączona
2. P.T.Sz. „DRESZLER” nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne
towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego
zaprojektowania systemu, instalacji przez Klienta, który to przed dokonaniem
zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności
oferowane przez towar P.T.Sz. „DRESZLER” odpowiadają jego potrzebom.
3. P.T.Sz. „DRESZLER” nie odpowiada w szczególności za szkody
spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją towaru,
nieprawidłowym użyciem Klienta bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem,
nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za
następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody P.T.Sz.
„DRESZLER”
4. P.T.Sz. „DRESZLER” nie odpowiada za wadliwe działanie produktu
spowodowane czynnikami zewnętrznymi, błędami montażu lub eksploatacją
produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub eksploatacją w warunkach
pracy, do których produkt nie jest przystosowany.
5. Klient nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego
zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami
6. Towar w ofercie surowców wtórnych pochodzi z recyklingu i może zawierać
wady ukryte bądź jawne i nie podlega on reklamacji ani gwarancji.
7. Reklamacje wraz z dowodem zakupu prosimy przesyłać na piśmie na adres
P.T.Sz. „DRESZLER”, ul. Toruńska 12, 14-260 Lubawa.
8. P. T..Sz. „DRESZLER” ma 14 dni roboczych od daty wpływu, na rozpatrzenie
reklamacji
9. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty przez Klienta
wymagalnej należności za towar.
10. Reklamacja nie obejmuje:
.
◦ surowca używanego w przetwórstwie niezgodnie z instrukcją
użytkowania P.T.Sz. „DRESZLER” dołączoną każdorazowo do
korespondencji.


§10. Dane osobowe
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych
osobowych w bazie P.T.Sz. „DRESZLER” oraz na ich przetwarzanie dla celów
realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich
przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez P.T.Sz.
„DRESZLER” . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych
danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O
ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe Klienta przekazywane są jedynie na etapie realizacji
zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w
żadnym celu.


§11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie P.T.Sz. „DRESZLER” i jest
integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z
zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na
wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient
nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu
prosimy nie dokonywać zamówienia.
2. Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla
P.T.Sz. „DRESZLER” do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany
poinformować P.T.Sz. „DRESZLER” o każdej zmianie adresu pod rygorem
poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
3. P.T.Sz. „DRESZLER” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. P.T.Sz. „DRESZLER” nie będzie ponosił odpowiedzialności za utratę
jakichkolwiek korzyści w związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem
niniejszej umowy, jak również w związku z odstąpieniem od niej.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między
P.T.Sz. „DRESZLER” a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności
na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się polubownie, sądem
właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest
sąd właściwy dla siedziby P.T.Sz. „DRESZLER”.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY P.T.Sz. „DRESZLER”
§1 Informacje ogólne
Regulamin warunków sprzedaży P.T.Sz. „DRESZLER” określa wzajemne
zobowiązania Stron umów sprzedaży, zasady składania zamówień oraz dostawy
produktów oferowanych przez P.T.Sz. „DRESZLER”. Regulamin publikowany jest na
stronie internetowej http://tworzywa.dreszler.pl/ w postaci pliku do pobrania. W wersji
wydrukowanej dostępny jest w siedzibie P.T.Sz. „DRESZLER” Regulamin niniejszy nie
dotyczy konsumentów.
Ilekroć niniejszy regulamin (Regulamin) używa pojęcia:
1. P.T.Sz. „DRESZLER”, - rozumie się przez to Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
"Dreszler" Bogdan Dreszler z siedzibą w Lubawie (14-260) przy ulicy ul. Toruńska
12, NIP 744-100-10-73
2. „Klient”- rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt w firmie P.T.Sz.
„DRESZLER”
3. „oferta” – skierowana do Klienta pisemna oferta zawierająca opis produktu, cenę i
czas realizacji zamówienia, jak również informację o konieczności zapoznania się z
Regulaminem oraz miejsce jego publikacji;
4. „produkt”– produkt, albo produkty oferowane przez P.T.Sz. „DRESZLER”
§2. Zamówienia
1. Firma P.T.Sz. „DRESZLER” przyjmuje zamówienia za pośrednictwem:
◦ telefonicznie pod nr tel. 89 645 35 26 lub (+48) 530 090 069*
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00)
◦ faxem pod nr tel 89 645 35 26
◦ mailowo: zamowienia@dreszler.pl
*nowi klienci zobowiązaniu są do składania zamówień drogą elektroniczną lub faxem.
2. Zamówienia za pośrednictwem faksu i poczty email można składać każdego
dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od
poniedziałku do piątku.
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele
oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
4. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje maila z informacją o przyjęciu
zamówienia do realizacji.
§3. Realizacja zamówienia
1. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych
danych Klienta na zamówieniu (pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru
NIP, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu poczty e-mail)
2. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru w magazynie.
Każdorazowo, po złożeniu zamówienia, klient informowany jest o czasie jego
realizacji.
3. Klient składając zamówienie oświadcza, iż posiada wszelkie zezwolenia
dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej m.in. związanej
z przetwórstwem obróbką i transportem surowców wtórnych.
§4. Dostawa
1. Zamówiony towar Klient zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na
własny koszt. Jeśli oferta obejmuje również zapewnienie dostawy przez
P.T.Sz. „DRESZLER” będzie ona zrealizowana na zasadach określonych w
punktach 3.7 i 3.8 i za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycyjnej). Firma
świadcząca usługi spedycyjne jest firmą niezależną od P.T.Sz. „DRESZLER” i
jej usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytora. P.T.Sz. „DRESZLER”
nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy
ponad określony w ofercie.
2. P.T.Sz. „DRESZLER” nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru
lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem
podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, opóźnieniem w
dostawie towaru od producenta lub innymi przeszkodami nieleżącymi po
stronie P.T.Sz. „DRESZLER”.
3. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia,
P.T.Sz. „DRESZLER” może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub
odmówić wydania towaru, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
5. Wszystkie ceny podawane są netto w złotych polskich i powiększone będą o
należny podatek VAT.
6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w
zamówieniu sposób.
7. Na terenie kraju dostawy realizowane są na koszt P.T.Sz. „DRESZLER”
jedynie po indywidualnych ustaleniach z klientem.
8. Na życzenie Klienta P.T.Sz. „DRESZLER” może zorganizować transport za
pośrednictwem firmy spedycyjnej działając w imieniu i na rzecz Klienta.
Warunki dostawy, tj. firma spedycyjna, koszt, czas dostawy zostaną
uzgodnione z Klientem, a koszty transportu zostaną doliczone do faktury
sprzedaży dla Klienta. Wszelkie ryzyko związane z produktem przechodzi
na Klienta z chwilą wydania produktu z magazynu P.T.Sz. „DRESZLER”, a
P.T.Sz. „DRESZLER” nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy
spedycyjnej.
§5. Płatność
1. Płatność ceny za produkt może być dokonana gotówką w kasie P.T.Sz.
„DRESZLER” lub przelewem bankowym, zgodnie z informacją podaną w
ofercie, na podstawie stosownej faktury VAT.
2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia P.T.Sz. „DRESZLER” może
zażądać zadatku na poczet ceny produktu. W takim przypadku P.T.Sz.
„DRESZLER” przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem uznania
konta bankowego P.T.Sz. „DRESZLER” pełną kwotą zadatku. Do zadatku
będzie stosowany w szczególności art. 394 Kodeksu cywilnego.
3. Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w
terminie określonym w fakturze VAT.
4. Klient składając zamówienie upoważnia P.T.Sz. „DRESZLER” do
wystawiania faktury VAT bez jego podpisu oraz faktur pro forma.
5. Za opóźnienie w płatności P.T.Sz. „DRESZLER” będzie upoważniony do
naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia
Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w
szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i
urzędowymi.
6. Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług podczas sprzedaży
surowców wtórnych obowiązek zapłaty przechodzi na nabywcę towarów. W
związku z powyższym klient składający zamówienie poświadcza, iż znane
mu są zasady z tzw. odwróconym obciążeniem” podatkiem VAT, a tym
samym sam jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
7. W sytuacji, gdy oświadczenie z pkt 6 §5 okaże się nieprawdziwe, klient
niebędący czynnym podatnikiem VAT zobowiązuje się do pokrycia kwoty
podatku VAT uiszczonej przez P.T.Sz. „DRESZLER” na rzecz właściwego
urzędu skarbowego oraz wszelkich dodatkowych kosztów związanych ze
złożeniem nieprawdziwego oświadczenia m. in odsetki oraz kara za
nieterminową wpłatę podatku VAT.
§6. Odbiór towaru
1. Jeśli nie postanowiono inaczej Klient odbiera produkt bezpośrednio z
magazynu P.T.Sz. „DRESZLER”.
2. Odbiór towaru jest dokonywany wyłącznie na podstawie ważnego
dokumentu WZ wydanego przez upoważnionego przedstawiciela P.T.Sz.
„DRESZLER” i musi być pokwitowany własnoręcznym, czytelnym podpisem
przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta. Wydający towar ma
prawo wylegitymowania osoby odbierającej z dokumentu tożsamości ze
zdjęciem. W przypadku, jeśli odbioru ma dokonać inna osoba niż właściciel
firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą) lub inna niż osoba umocowana do reprezentacji spółki
handlowej, zgodnie z dokumentami rejestrowymi spółki (osoba
upoważniona) Klient ma obowiązek wskazania w zamówieniu imienia,
nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej. W przypadku
niedopełnienia tego obowiązku, wydanie towaru osobie zgłaszającej się po
odbiór będzie uważane za skuteczne wydanie do rąk osoby upoważnionej.
3. W momencie pokwitowania odbioru towaru, na Klienta przechodzi wszelkie
ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy
uszkodzeniem.
4. Towar pozostaje własnością P.T.Sz. „DRESZLER” aż do uiszczenia całej
ceny sprzedaży.
5. Osoba odbierająca produkt, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana
do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności
pracownika P.T.Sz. „DRESZLER” lub kuriera, w przypadku dostawy za
pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków lub
uszkodzeń osoba odbierająca produkt zobowiązana jest do sporządzenia
protokołu braków/uszkodzeń w obecności pracownika P.T.Sz. „DRESZLER”
lub kuriera przekazującego produkt i niezwłocznego poinformowania P.T.Sz.
„DRESZLER” pisemnie lub za pośrednictwem poczty email. Wszelkie
roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z
powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez P.T.Sz.
„DRESZLER” jako zasadne.
6. W przypadku gdy produkt jest wytwarzany na specjalne zamówienie Klienta
P.T.Sz. „DRESZLER” ma prawo żądać od niego pokrycia kosztów wytworzenia
i transportu.
§7. Surowiec
1. Przed rozpoczęciem współpracy wysyłamy do klienta miarodajną próbę
surowca (ilość uzgadniania indywidualnie).
2. Firma P.T.Sz. „DRESZLER” dokłada wszelkich starań aby jej towar był jak
najlepszej jakości, z powodu jednak jego specyfiki (surowiec wtórny) nie może
zagwarantować stuprocentowej powtarzalności.
§8. Zwrot towaru
1. Klient może w ciągu 7 dni zwrócić towar jeżeli ten nadaje się do dalszej
odsprzedaży (w szczególności jest nieużywany, nie był wytwarzany na
specjalne życzenia Klienta, posiada oryginalne opakowanie).
2. Zwrot produktu możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem
nieważności, zgody P.T.Sz. „DRESZLER”. Zgoda będzie wyrażona wyłącznie
na pisemny wniosek Klienta.
3. W przypadku przyjęcia zwrotu P.T.Sz. „DRESZLER” będzie miała prawo
naliczenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości zwracanego
produktu.
4. Klient dokonuje zwrotu towaru na swój koszt.
5. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zwracany produkt, cena
zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty zwrotu produktu, po
pomniejszeniu o potrąconą kwotę kosztów manipulacyjnych. W innym
przypadku zapłata kosztów manipulacyjnych będzie wymagalna w terminie 7
dni od daty dokonania zwrotu.
§9. Reklamacja i Rękojmia
1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za wady fizyczne
dostarczonego towaru. jest wyłączona
2. P.T.Sz. „DRESZLER” nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne
towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego
zaprojektowania systemu, instalacji przez Klienta, który to przed dokonaniem
zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności
oferowane przez towar P.T.Sz. „DRESZLER” odpowiadają jego potrzebom.
3. P.T.Sz. „DRESZLER” nie odpowiada w szczególności za szkody
spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją towaru,
nieprawidłowym użyciem Klienta bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem,
nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za
następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody P.T.Sz.
„DRESZLER”
4. P.T.Sz. „DRESZLER” nie odpowiada za wadliwe działanie produktu
spowodowane czynnikami zewnętrznymi, błędami montażu lub eksploatacją
produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub eksploatacją w warunkach
pracy, do których produkt nie jest przystosowany.
5. Klient nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego
zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami
6. Towar w ofercie surowców wtórnych pochodzi z recyklingu i może zawierać
wady ukryte bądź jawne i nie podlega on reklamacji ani gwarancji.
7. Reklamacje wraz z dowodem zakupu prosimy przesyłać na piśmie na adres
P.T.Sz. „DRESZLER”, ul. Toruńska 12, 14-260 Lubawa.
8. P. T..Sz. „DRESZLER” ma 14 dni roboczych od daty wpływu, na rozpatrzenie
reklamacji
9. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty przez Klienta
wymagalnej należności za towar.
10. Reklamacja nie obejmuje:
.
◦ surowca używanego w przetwórstwie niezgodnie z instrukcją
użytkowania P.T.Sz. „DRESZLER” dołączoną każdorazowo do
korespondencji.
§10. Dane osobowe
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych
osobowych w bazie P.T.Sz. „DRESZLER” oraz na ich przetwarzanie dla celów
realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich
przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez P.T.Sz.
„DRESZLER” . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych
danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O
ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Dane osobowe Klienta przekazywane są jedynie na etapie realizacji
zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w
żadnym celu.
§11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie P.T.Sz. „DRESZLER” i jest
integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z
zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na
wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient
nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu
prosimy nie dokonywać zamówienia.
2. Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla
P.T.Sz. „DRESZLER” do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany
poinformować P.T.Sz. „DRESZLER” o każdej zmianie adresu pod rygorem
poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
3. P.T.Sz. „DRESZLER” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. P.T.Sz. „DRESZLER” nie będzie ponosił odpowiedzialności za utratę
jakichkolwiek korzyści w związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem
niniejszej umowy, jak również w związku z odstąpieniem od niej.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między
P.T.Sz. „DRESZLER” a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności
na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się polubownie, sądem
właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest
sąd właściwy dla siedziby P.T.Sz. „DRESZLER”.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego.
:

O firmie

Firma Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „DRESZLER” powstała w 1996 roku w Lubawie. Podstawową działalnością firmy jest produkcja wieszaków

Więcej

Dział handlowy

tel. kom.: +48 530 090 069
tel./fax:      89 645 35 26
e-mail:       zamowienia@dreszler.pl